IT Media na Facebook

Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ADOBE i MAXON

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Pola oznaczone symbolem (*) są obowiązkowe.

Szkolenie:
Osoba 1

Zgłoszenie drugiej osoby

Dane do wystawienia faktury VAT

 

Osoba zgłaszająca

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i regulaminem
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od IT Media s.c. J. Chojnowski, A. Perzanowski na podane adresy (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. Zm.).

Warunki uczestnictwa

+ 23% VAT*
* Projekty szkoleniowe finansowane ze środków publicznych lub unijnych mogą zostać zwolnione z podatku VAT
Cena obejmuje koszt szkolenia ,materiałów szkoleniowych, serwisu kawowego oraz obiadów. Nie zawiera kosztów noclegu. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu e-mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro forma.

Szkolenie finansowane jest:

ze środków własnychze środków publicznychze środków Unii Europejskiej

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na poniższe zapisy.

Upoważniam firmę IT Media s.c. J. Chojnowski, A. Perzanowski do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na rachunek bankowy:
PKO BP IV O/W-wa, Numer IBAN 50 10205558 11111244 1270 0192

Rezygnacja z udziału

Rezygnacje z uczestnictwa należy przesyłać na adres e-mail: szkolenia@itmedia.pl lub faksem na nr 022 678 36 41. W przypadku wycofania zgłoszenia do 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć cała kwota wpłacona na rachunek Organizatora zostanie zwrócona. W przypadku wycofania zgłoszenia 3-dnia przed zajęciami lub później zamawiający zostanie obciążony kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia i nieobecność na zajęciach spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany terminu zajęć. W przypadku przesłania formularza zgłoszenia, dokonania wpłaty i oddalenia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, cała kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w przeciągu 7 dni, po otrzymaniu przez Organizatora pisemnej informacji o formie zwrotu w/w kwoty.

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji przez firmę IT Media s. c. J. Chojnowski, A. Perzanowski, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.07 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). Wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę IT Media s. c. J. Chojnowski, A. Perzanowski, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.07 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). Wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

 

Akademia IT Media
22 678 38 87
ul. Jagiellońska 88
03-215 Warszawa